အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ဂုုဏ္ယူဖြယ္ရာမ်ား၊ အရည္အေသြး

ဤအေၾကာင္းအရင္းသည္ အေမရိကန္၌စိုက္ပ်ိဳးေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အာလူးမ်ားကို အလြန္ထူးျခားေစေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အာလူးမ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးမႈအသိပညာမ်ားအား မ်ိဳးဆက္တစ္ဆင္႔မွတစ္ဆင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္းေ၀မွ်ၾကေသာ စိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွ စိုုက္ပ်ိဳးထားေသာ အာလူးမ်ားျဖစ္သည္။ စိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ စိုုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚအေလးထားမႈမ်ားအား U.S. အာလူးမ်ားစတင္စိုုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွ စားသံုုးခ်ိိန္ထိပင္ျမင္ႏိုုင္ေအာင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုုေသာ္ စိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ား သည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္သာမက ၄င္းတိုု႔မိသားစုုမ်ားစားသံုုးရန္အတြက္ပါ စိုုက္ပ်ိဳးေသာေၾကာင္႔ အေကာင္းတကာ႔အေကာင္းဆံုုး အရည္အေသြးရရွိေစရန္ စိုုက္ပ်ိဳးေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။