Potato Products

U.S. ဟင္းခ်က္အာလူးမ်ား

အာလူးအဓိကထုတ္လုပ္ေသာေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္္စဥ္အာလူးမက္ထရစ္တန္ေပါင္း သန္း၂၀ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရသည္႔အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမဆီလႊာႏွင့္ ရာသီဥတုရွိျခင္း၊ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္ေစရန္ အစဥ္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ U.S. အာလူးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကိုနံပါတ္တစ္ အျဖစ္ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳေစရသည့္ေကာင္းမြန္ေသာအစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ U.S. အာလူးမ်ားသည္ အရည္အေသြး၊တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈတို႔တြင္ ျပိဳင္ဖက္ကင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

  • အရည္အေသြး

    U.S.အာလူးမ်ားတြင္ ျပိဳင္ဖက္ကင္းအရည္အေသြးမ်ားရွိေနရျခင္းမွာစည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ U.S. အာလူးမ်ိဳးဥအရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္စနစ္မွ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာအရည္အေသြးမွန္ မ်ိဳးဥမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

    အာလူးအဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာအရပ္ေဒသမ်ားရွိေန႔တာရွည္္ကာ ေႏြးေထြးျပီးညဘက္တြင္ ေအးေသာရာသီဥတုေၾကာင့္လည္း U.S. အာလူးမ်ားကိုအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးထုတ္ႏိုင္ျပီးအရည္အေသြးတစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစကာအနာအဆာနည္းေစျခင္းျဖစ္ျပီးအလြန္ေအးေသာေဆာင္းရာသီသည္ ပင္ဖ်က္ ပိုးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကိုကာကြယ္ေပးသည္။ အေမရိကန္တြင္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ငန္းသည္ ၾကီးမားေသာမိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီးမ်ိဳးဆက္ တစ္ခုမွတစ္ခုလက္ဆင္႔ကမ္းလာခဲ႔ေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္လည္းထိပ္တန္းအရည္အေသြးရွိထုတ္ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀အေစာပိုင္းကတည္းကရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ U.S. အာလူးစုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သီးပင္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကသည္။

  • ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ

    U.S. အာလူးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ လတ္ဆတ္ေသာအာလူးအမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအာလူးအမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္အားမ်က္လံုးပါေသာအာလူးညိဳ၊ အာလူးနီ၊ အာလူးျဖဴ၊ အာလူး၀ါ၊ အျပာေရာင္/ခရမ္းေရာင္ အာလူး၊ လက္ေခ်ာင္းသဏၭာန္အာလူးႏွင္႔ အာလူးပုဆိုေသာေခါင္းစဥ္(၇)ခုေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစားျပန္လည္ခြဲျခားထားသည္။ ၄င္းအာလူးမ်ားအား အရြယ္အစား၊ အာလူးသား၊ အေရာင္ႏွင့္္အရသာတို႔ျဖင့္ျပန္လည္ခြဲျခားထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာအာလူးအားေရြးခ်ယ္ရပိုမိုလြယ္ကူေစျပီးထုပ္ပိုးမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ အထက္္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာလူးကိုခ်က္ျပဳတ္နည္းသစ္မ်ားႏွင္႔ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအစီိအစဥ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာထုတ္ကုန္ျဖစ္လာသည္။ ၄င္းအာလူးမ်ား၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ားႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈ

U.S. အာလူးမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈႏွင္႔ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈတို႔အတြက္ စစ္ေဆးျခင္းခံထားျပီး ျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးေသာအာလူးမ်ားသည္ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာန (USDA)မွ သတ္မွတ္ထားေသာအရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းအရြယ္အစားႏွင့္အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆင္႔ဆင္႔စစ္ေဆးခံထားရျခင္း၏ရလဒ္အေနျဖင္႔ အရည္အေသြးတစ္သမတ္တည္းျဖစ္ ေသာအာလူးမ်ားကို အစဥ္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အာလူး၀ါမ်ားသည္ ေဂၚလီလံုးအရြယ္အစားမွ ၾကီးေသာအရြယ္အစားထိရွိျပီးအလံုး (သို႔) ေလးေထာင့္စပ္ သ႑ာန္ရွိသည္။ အခြံသည္ အညိဳေဖ်ာ့မွ ေရႊေရာင္ထိရွိျပီးအနည္းငယ္ေစးကပ္ကာအစိုဓာတ္ျပည့္၀ေသာ အတြင္းသားသည္ အ၀ါေရာင္မွေရႊေရာင္ထိရွိသည္။ အာလူး၀ါမ်ားသည္ အနည္းငယ္ခ်ိဳကာေထာပတ္အရသာ ျပည့္၀ျပီး သၾကားပါ၀င္မႈအလယ္အလတ္အဆင့္ရွိသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

အာလူး၀ါမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ထူးျခားေသာေထာပတ္အရသာႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာအာလူးသားေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားႏွင္႔ စားဖိုမွဴးမ်ားၾကားတြင္ သိသိသာသာေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ မီးေသြးၿဖင့္မီးကင္ၿခင္းသည္ ၾကြပ္ရြေသာအခြံႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ထူးျခားေသာေထာပတ္အရသာႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာအာလူးသားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစကာ အနည္းငယ္ခ်ိဳေသာ မီးသင္းသၾကားအုပ္ထားသည့္အရသာကိုၿဖစ္ေစသည္။ ႏူးည့ံေသာအာလူးသားႏွင့္ ေရႊေရာင္အာလူး၀ါကို သံုးၿခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုအရသာေပါ့ၿပီး အာဟာရရွိေသာဟင္းလ်ာမ်ားခ်က္ၿပဳတ္ရာတြင္ ေထာပတ္ကို အနည္းငယ္သာ (သို႔) လံုး၀သံုးစရာမလိုေတာ့ေပ။ သဘာ၀အားၿဖင့္ေခ်ာ့ေမြ႔ေသာအာလူးသားသည္ အာလူးဖုတ္၊ အာလူးကင္ (သို႔) အာလူးေထာင္းမ်ားကို အရသာေပါ့ေပါ့ဖန္တီးရာတြင္အထူးေကာင္းမြန္သည္။ ခ်က္ၿပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿခင္းမၿပဳမီ အာလူး၀ါမ်ားကို မီးေအးေအးတြင္ႏွပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အရည္မ်ားကိုသြန္ကာ အေအးခံၿပီး အၿပားမ်ားၿဖစ္ေအာင္ အာလူးကို ခပ္ဖြဖြေထာင္းပါ။ ၿပီးေနာက္ ဆီ (သို႔) သန္႔စင္ထားေသာ ေထာပတ္ခဲတြင္ အညိုေရာင္သမ္းသည္အထိ ေၾကာ္ၿပီး ဒိန္ခ်ဥ္နွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ (သို႔) အၿခားၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ နံနံပင္ စသည္တို႔ကို ၿဖဴးၿပီး စားၿမိန္စရာ (သို႔) တြဲဖက္ဟင္းပြဲအၿဖစ္ တည္ခင္းႏိုင္သည္။

 Profile --- အာလူး၀ါ အာလူး၀ါ

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အာလူးၿဖဴမ်ားသည္ အေသးမ်ိဳး(သို႔) ပံုမွန္အရြယ္အစားရွိၿပီး လံုး၀ိုင္းေသာ (သို႔) ရွည္လ်ားေသာသ႑ာန္ရွိ၍ အၿဖဴေရာင္ (သို႔) ေနေလာင္ခံအညိုေရာင္အခြံရွိသည္။ အာလူးသားအၿဖဴၿဖစ္သည္။ ကစီဓာတ္ပါ၀င္မႈအသင့္အတင့္ရွိၿပီး အနည္းငယ္ ႏူးညံ့၍ သိပ္သည္းေသာ အာလူးသားႏွင့္ ပါးလႊာၿပီးႏူးညံ့ေသာ အခြံရွိသည္။ အာလူးၿဖဴမ်ားသည္ မသိမသာခ်ိဳၿပီး အရသာေပါ့ကာ သၾကားပါ၀င္မႈနည္းသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

အာလူးၿဖဴမ်ားသည္ ခ်က္ၿပဳတ္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ပံုသ႑ာန္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ၄င္းတိုု႔၏ ေသးငယ္ပါးလႊာေသာ အာလူးခြံသည္ ကတီၱပါကဲ႔သိုု႔ႏူးညံ့ေသာ အာလူးေထာင္းႏွင္႔လိုုက္ဖက္ေသာေၾကာင္႔ အခြံမခြာဘဲ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုုင္သည္။ အာလူးျဖဴအား ကင္စားျခင္းျဖင္႔ ၄င္း၏အရသာကိုု ပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္။ အာလူးၿဖဴမ်ားအား ေၾကာ္စား၍လည္းေကာင္းသည္။ တမူထူးၿခားေသာအာလူးသုပ္ဖန္တီးရန္အတြက္ က်က္ၿပီးသားအာလူးၿဖဴကို အၿခားအသုပ္မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ dressing မ်ား ၿဖစ္ေသာ Caesar dressing ႏွင့္ ၿခစ္ထားေသာ Parmesan ခ်ိစ္ (သို႔) Ranch dressing၊ လွီးထားေသာ ၾကက္ဥၿပဳတ္ႏွင့္ ေၿခထားေသာ၀က္ေပါင္ေၿခာက္မ်ားကိုထည့္၍ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 Profile --- အာလူးျဖဴ အာလူးျဖဴ

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အာလူးနီမ်ားသည္ အေသးမ်ိဳး(သို႔) ပံုမွန္အရြယ္အစားရွိၿပီး လံုး၀ိုင္းေသာ (သို႔) အနည္းငယ္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ သ႑ာန္ရွိသည္။ ေခ်ာမြတ္ပါးလ်ေသာ အနီေရာင္အခြံရွိ၍ အာလူးသားအၿဖဴၿဖစ္သည္။ ေစးကပ္စိုစြတ္ၿပီး ေခ်ာမြတ္ကာ ႏူးညံ့ေသာအာလူးသားရွိၿပီး အာလူးနီမ်ားသည္ မသိမသာခ်ိဳ၍ သၾကားပါ၀င္မႈ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

၄င္းတို႔၏ ေစးကပ္ေသာ အာလူးသားေၾကာင့္ အာလူးနီမ်ားသည္ ကင္သည္ၿဖစ္ေစ၊ စတူးတြင္ထည့္ခ်က္သည္ၿဖစ္ေစ ခ်က္ၿပဳတ္ခ်ိန္တစ္ေလၽွာက္လံုးတြင္ သိပ္သည္းက်စ္လစ္မႈရွိသည္။ ပါးလႊာေသာ္လည္း ေတာက္ပေသာ အနီေရာင္အာလူးခြံေၾကာင့္ တြဲဖက္ဟင္းပြဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သုပ္မ်ားၿပဳလုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရာင္ႏွင့္ အာလူးအရသာသည္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ အာလူးနီမ်ားကို ႏူးညံ့၍ေစးကပ္ေသာ အာလူးသုပ္ၿပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပီဇာ၊ ဟင္းရည္ႏွင့္ စတူးမ်ားခ်က္ၿပဳတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးၿပဳေလ့ရွိသည္။ အာလူးေထာင္း (သို႔) အာလူးကင္ အေနႏွင့္စားသံုးလွ်င္လည္း အရသာရွိသည္။

 Profile --- အာလူးနီ အာလူးနီ

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

လက္ေခ်ာင္းသဏၭာန္အာလူးမ်ားသည္ လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္အာလူးမ်ားသည္ ၂-၄လက္မခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး ၄င္းတို႔နာမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္ (သိုု႔) ရွည္ေမ်ာေမ်ာသ႑ာန္ရွိသည္။ အခြံအေရာင္မွာ အနီ ၊လိေမၼာ္၊ ခရမ္း ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ရွိျပီး အာလူးသားမွာ အနီ၊ လိေမၼာ္၊ ခရမ္း၊ အ၀ါ (သိုု႔) အျဖဴေရာင္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရာင္အေရးေၾကာင္းမ်ား အစင္းစင္းၿဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေစးကပ္ၿပီးက်စ္လစ္ေသာ အာလူးသားရွိသည္။အရသာမွာ ေထာပတ္ကဲ့သို႔ဆိမ့္ၿပီး ေၿမနံ႔သင္းသည္။ သၾကားပါ၀င္မႈ အလယ္အလတ္အဆင္႔တြင္ရွိသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္အာလူးမ်ား၏ အေရာင္ႏွင္႔ပံုုသ႑ာန္သည္ မည္သည္႔ဟင္းပြဲမ်ိဳးတြင္မဆိုု အျမင္လွရန္အတြက္ အသံုုးျပဳရန္သင့္ေတာ္သည္။ ဒယ္ၿပားတြင္ ေၾကာ္ျခင္းႏွင္႔ မီးကင္ျခင္းသည္ ၄င္းတိုု႔၏ ခ်ိဳစိမ့္စိမ့္အရသာကိုု အထူးေပၚလြင္ေစသည္။ တမူထူးျခားေသာ အာလူးသုုပ္ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္အာလူးမ်ားကိုု ေၿပာင္းလဲအသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ ၄င္းအာလူးကိုအလ်ားလိုုက္ အလယ္မွလွီးၿဖတ္၍ ထိုု႔ေနာက္ oven ျဖင္႔ကင္ကာ အဆာေျပ (သိုု႔) အရံဟင္းအျဖစ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ႔စ္၊ romesco၊ မယိုးနိစ္တို႔ျဖင့္ တြဲဖက္ကာ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ေနရာတြင္ အစားထိုး စားသံုုးႏိုုင္ပါသည္။

 Profile --- လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္အာလူးမ်ား လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္အာလူးမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အရြယ္အစားအားျဖင္႔ အလယ္အလတ္မွ အၾကီးဆံုးအရြယ္ထိရွိေသာ Russets အာလူးသည္ အနည္းငယ္ျပားကာဘဲဥပံုစံရွိသည္။ အညိဳေရာင္ (သို႔) အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္၊ ပိုက္ကြန္ကဲ႔သို႔အခြံႏွင္႔ အတြင္းအာလူးသားသည္ အျဖဴေရာင္မွ အ၀ါေဖ်ာ့ေရာင္ထိရွိသည္။ အာလူးအတြင္းသားသည္ ထူသည္၊ ေျခာက္သည္၊ အရသာခပ္ေပါ့ေပါ့ရွိျပီးမြရြသည္။ အာလူးအခြံသည္ ခ်က္ျပဳတ္လိုက္ေသာအခါ အရသာႏွင့္ျပည့္စံုသည္။ ေျမသင္းနံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာ့ပါေသာအရသာဟုမွန္းဆထားႏိုင္ျပီး သၾကားပါ၀င္မႈ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိေသာအာလူးျဖစ္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

Russets အာလူးမ်ားသည္ခ်က္လိုက္ေသာအခါအျပင္ဖက္တြင္ႂကြပ္ရြျပီးအတြင္းသားမြမြေလးျဖစ္ေနေစေသာမီးဖုတ္ျခင္းႏွင္႔ ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္းတို႔အတြက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ အတြင္းသားခပ္ပြပြႏွင့္ေပါ့ေသာအရသာေၾကာင့္ အာလူးေထာင္းျပဳလုပ္ရန္ အထူးသင္႔ေတာ္သည္။   မီးဖုတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာအရသာႏွင့္ ခပ္ပြပြအတြင္းသားသည္ မည္သည့္ topping ႏွင့္မဆိုလိုက္ဖက္ျပီး႐ိုး႐ိုးsour creamႏွင္႔ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ topping တို႔မွအစ ႏွင့္ေျမထဲပင္လယ္ႏွင္႔လက္တင္ေဒသဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားအထိအတူတြဲဖက္စားရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ၄င္းအာလူးကို အရွည္လိုက္ (သို႔) အတံုးလိုက္လွီးကာ oven တြင္ မီးကင္၍လည္းခ်က္ျပဳတ္ ႏိုင္သည္။

 Profile --- မ်က္လံုုးပါေသာအာလူးညိဳ မ်က္လံုုးပါေသာအာလူးညိဳ

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အာလူးပုမ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး USDA မွသတ္မွတ္ထားေသာ အဆင္႔မ်ားအရ “C-size” ႏွင္႔ ေသးငယ္ေသာအရြယ္အစားရွိျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပုလဲလံုုး (သိုုုု႔) ေဂၚလီလံုုးဟုု ရည္ညႊန္းၾက သည္။ ၄င္းတိုု႔သည္ အရြယ္အစားၾကီးမားေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင္႔ အခြံ/အတြင္းသား အေရာင္၊ အရြယ္အစား၊ အာလူးသားႏွင္႔ သၾကားပါ၀င္မႈႏႈန္းတူညီသည္။ အာလူးအတြင္းသား အရသာသည္ ၾကီးမားေသာအာလူးမ်ားႏွင္႔ဆင္တူေသာ္လည္း အာလူးပုုမ်ား၏ အရသာသည္ ပိုု၍ျပင္းသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာအာလူးမ်ားကို ေရာ၍ေၾကာ္ခ်က္ကာ အေရာင္အေသြးစံုုလင္ေသာဟင္းပြဲ ဖန္တီးႏိုုင္ သည္။ ျပင္းေသာအရသာႏွင္႔အက်က္ျမန္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင္႔ အာလူးပုုမ်ားသည္ အသုုပ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈေကာင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ သံလြင္ဆီ၊ rosemary အရြက္၊ ဆား၊ ငရုတ္ေကာင္းတိုု႔ျဖင့္ အေရာင္စံုု၊ အရသာရွိေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ အာလူးမီးကင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ ၄င္းတိုု႔အားလွီးရန္ (သိုု႔) အခြံခြာရန္မလိုဘဲ အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကိုု ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

 Profile --- အာလူးပုု အာလူးပုု

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

ခရမ္းေရာင္-အၿပာေရာင္အာလူးမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာအရြယ္အစားမွ အလယ္အလတ္ထိရွိျပီး ရွည္ေမ်ာေမ်ာသ႑ာန္မွ လက္ေခ်ာင္းသ႑ာန္ထိရွိသည္။ ခရမ္းရင္႔ေရာင္၊ အျပာေရာင္ (သိုု႔) အနည္းငယ္နီေသာအေရာင္ရွိသည္႔အာလူးခြံရွိၿပီး အျပာေရာင္၊ လာဗင္ဒါခရမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္ (သိုု႔) အျဖဴေရာင္အာလူးသားရွိသည္။ ခရမ္းေရာင္-အျပာေရာင္အာလူးတြင္ စိုုစြတ္ျပီး က်စ္လစ္ေသာ အာလူးသားရွိၿပီး ေၿမနံ႔သင္းကာ စိမ္႔ေသာအရသာရွိသည္။ခရမ္းေရာင္-အၿပာေရာင္အာလူးမ်ားတြင္ သၾကားပါ၀င္မႈနည္းသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

ခရမ္းေရာင္/အျပာေရာင္အာလူးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ စိုုစြတ္ကာ က်စ္လစ္ေသာအာလူးသား ရွိျပီး ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ပံုစံမပ်က္ဘဲ အသုုပ္သုုပ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ၄င္း၏ ေတာက္ပ ေသာအေရာင္ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာအရသာကို ပိုုမိုုေပၚလြင္ေစသည္။ Microwave ျဖင္႔ ခ်က္ၿပဳတ္ျခင္းသည္ အာလူး၏ခရမ္းေရာင္အား အေကာင္းဆံုးထိန္းထားႏိုုင္ေသာ္လည္း ေပါင္းျခင္းႏွင္႔ မီးဖုုတ္ျခင္းတိုု႔ သည္ ခရမ္းေရာင္-အျပာေရာင္အာလူးမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ မၿပင္းေသာ္လည္း ထူးၿခားစြာစိမ့္ေသာအရသာေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္အရြက္သုပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည္။ ခရမ္းေရာင္-အျပာေရာင္အာလူးမ်ားကို အာလူးနီႏွင့္ အာလူးၿဖဴမ်ားႏွင့္ေရာကာ အသုပ္မ်ား (သို႔) အကင္ေပါင္းစံုၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ အာလူးအေရာင္သံုးေရာင္လုံးကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။

 Profile --- ခရမ္းေရာင္/အျပာေရာင္အာလူး ခရမ္းေရာင္/အျပာေရာင္အာလူး