Potato Products

U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ား

U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ားသည္ ၀ယ္ယူမႈတစ္ခုုစီတိုုင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးႏွင့္ အျမတ္ ရရွိႏိုုင္မႈ မ်ားေသာေၾကာင္႔ အာလူးေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည္။ မည္သည့္ဟင္းလ်ာ အမ်ိဳးအစားႏွင္႔မဆိုု ကိုုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ပံုုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုုတ္လုုပ္ထားသည္။ သင့္ ေရာင္းအားႏွင့္ အျမတ္တိုုးေစေရးအတြက္ Potatoes USA မွ သင္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏိုုင္သည္။

 • အရည္အေသြး

  ေအးခဲအာလူးမ်ားအားလံုုးကိုု အရည္အေသြးတူညီစြာ ဖန္တီး ထုုတ္လုုပ္ထားသည္မဟုုတ္ေပ။ သင္႔ေတာ္ေသာအပူခ်ိန္၊ ႂကြယ္၀ေသာေျမဆီလႊာႏွင္႔ မ်ိဳးဆက္လိုက္လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားပူးေပါင္းလိုုက္ေသာအခါ အဆင့္မီ အရည္အေသြးရွိေသာ U.S. အာလူးမ်ားစိုုက္ပ်ိဳးႏိုုင္သည္။

  ၾကာရွည္ခံအာလူး ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္စိုုက္ပ်ိဳးထားေသာ အာလူးမ်ားသည္ အာလူးသားမ်ားရန္ႏွင္႔ သၾကားဓာတ္နည္းရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုုမွသာလွ်င္ လိုုသလိုုပံုုသြင္းႏိုုင္မည္ျဖစ္ျပီး အရသာႏွင္႔ အာလူးသားေကာင္းမြန္ေသာ ေအးခဲအာလူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းအာလူးမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုး ရရွိႏိုုင္ျခင္းေၾကာင္႔ အရည္အေသြးျမင့္ ေအးခဲအာလူးမ်ားကိုုလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုးရရွိႏိုုင္သည္။ ၾကာရွည္ခံ အာလူးျပဳလုုပ္သူမ်ားသည္ ေခတ္မီလုုပ္ငန္းအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင္႔ ကိုုက္ညီရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာမ်ား အသံုုးျပဳၾကသည္။ လတ္ဆတ္ေသာအာလူးမွ အရသာႏွင့္ အာဟာရတိုု႔ မဆံုုး႐ံႈးေစရန္ အတြက္ ပံုုသြင္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အာလူးမ်ားကိုု အလ်င္အျမန္ေအးခဲရန္ လိုုအပ္သည္။ (ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာမ်ား အသံုုးျပဳ၍ ေအးခဲအာလူးမ်ားရွိ အာဟာရ ဓာတ္မ်ားမဆံုုးရံႈးေစရန္ မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ သည္ကိုု ပိုုမိုုေလ့လာလိုုပါက ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

  အစားအေသာက္စိစစ္ေရးအတြက္ ၾကာရွည္ခံအာလူးျပဳလုုပ္သူမ်ားသည္ United States Department of Agriculture (USDA) ႏွင္႔ United States Food and Drug Administration (FDA)မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုုက္နာရန္လိုုအပ္သည္။ ေရာင္းခ်ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ ေအးခဲအာလူးမ်ားသည္ အစိုုးရခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခြင္႔ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ထာင္စု တစ္ခုတည္းတြင္သာ ေအးခဲအာလူးမ်ားကို USDA သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 • အျမတ္ရရွိႏိုုင္မႈ

  U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ေစ်းအတန္ဆံုုး ျဖစ္သည္။ ပြဲမ်ားမ်ား ပိုုထြက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အာလူးေခ်ာင္းအရွည္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ မ်က္လံုုးပါေသာအာလူးညိဳ (Russet) မ်ားမွ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Oregon State University သည္ U.S. အာလူး Extra Long Fancy အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားကို အျခားႏိုုင္ငံမ်ားမွ ၄င္းတိုု႔၏အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုး အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားျဖင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ႔ရာတြင္ U.S. ေအးခဲအာလူးတစ္ပံုုးလွ်င္ ထြက္ရိွသည့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ ပြဲအေရအတြက္သည္ အျခားႏိုုင္ငံမ်ား၏ ေအးခဲအာလူးတစ္ပံုုးလွ်င္ ထြက္ရွိေသာ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ ပြဲအေရအတြက္ထက္ ပြဲမ်ားမ်ားပိုုထြက္သည္။ အာလူးသားက်စ္ကာ အစိုုဓာတ္ပါဝင္မႈ နိမ့္ေသာ U.S. ေအးခဲအာလူးေခ်ာင္းမ်ားသည္ အေၾကာ္ဆီ ပ်က္ဆီးမႈကိုုလည္း နည္းေစသည္။

  ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ကိုုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ေသာေၾကာင္႔ အလုုပ္သမားမ်ားမ်ား မလိုုအပ္ဘဲ လုုပ္အားခကိုုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္သည္။ U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ားကိုု ေၾကာ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အေရာင္လွျခင္း၊ အတြင္းသားမြရြျခင္းႏွင္႔ အာလူးအရသာ အျပည္႔အ၀ ခံစားႏိုုင္ေသာေၾကာင္႔ သင္တိုု႔ဆိုုင္တြင္ စားသံုုးသူမ်ားသည္ မၾကာခဏ ျပန္လည္လာေရာက္ ၀ယ္ယူစားသံုုးမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

  အမ်ိဳးအစား ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ားျပားေသာ U.S. ထုုတ္ကုုန္မ်ားသည္ ေရာင္းအားလည္း တက္ေစသည္။ ဆိုုင္အမ်ားစုုတြင္ အာလူးေၾကာ္ေကာင္တာသည္ အျမတ္မ်ားမ်ား ရွာေပးႏိုုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ တကၠသိုုလ္တစ္ခု၏ စစ္တမ္းအရ မိမိတိုု႔၏ အာလူးေၾကာ္ေကာင္တာတြင္ အျခားအာလူးေၾကာ္တစ္မ်ိဳး ထပ္တိုုးေရာင္းခ်ျခင္းက အာလူးေၾကာ္ေရာင္းခ်ျခင္း၏ အျမတ္ေငြကိုု ၂၀ မွ ၄၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းထိ တိုုးေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

 • ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မႈမ်ားျပားျခင္း

  U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းျဖင္႔ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ၊ သင့္တင့္ၿပီး ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳ မီႏူးမ်ားႏွင္႔ ထုုတ္ကုုန္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးႏိုုင္ပါသည္။ မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာႏွင္႔ အဆာေျပမုုန္႔မ်ား စသည့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တည္ခင္းႏိုုင္ေသာ မီႏူးမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ U.S. ေအးခဲအာလူးမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ထားပါသည္။ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားသည္ အျမတ္ရရွိမႈကိုု တိုုးပြားေစေသာ္လည္း အျခားပံုုသြင္းထားေသာ အာလူးေခ်ာင္းမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ဖန္တီးရာတြင္ လြန္စြာအသံုုး၀င္သည္။

  အာလူးေၾကာ္မ်ား အပူခ်ိန္ကိုု ၾကာၾကာထိန္းထားႏိုုင္ရန္အတြက္ အႏွစ္အုုပ္ထားေသာအာလူးေခ်ာင္းမ်ား၊ လုုပ္သားခႏွင္႔ အခ်ိန္ကိုုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုုင္သည္႔ ေအးခဲမီးဖုုတ္အာလူး၊ ခ်ိဳင့္ခြက္ပါ အခြံသ႑ာန္ ေအးခဲအာလူး (Half Shells)၊ သီးျခားေအးခဲထားေသာ အာလူးျခစ္၊ အာလူးလႊာ၊ အံစာတံုုးသ႑ာန္အာလူး စသည္ျဖင္႔ မိမိလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Tater Drums မ်ားသည္ အာလူးမ်ားကိုုျခစ္ၿပီး ထုုလံုုးရွည္ပံုုသ႑ာန္ (cylindrical shape) ပံုုသြင္းထားေသာ အာလူးတံုုးေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔၏ အမွ်င္မ်ားေသာအာလူးသားႏွင္႔ ႂကြပ္ေသာ အျပင္သားေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

ႂကြပ္ရြေသာ Tater Drums မ်ားကိုု ကေလးငယ္မ်ား လြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ ဟမ္ဘာဂါႏွင့္ တြဲစားရန္ လိုုက္ဖက္ျပီး ၾကက္ေၾကာ္ဆိုုင္မ်ားတြင္လည္း ေရပန္းစားသည္။ အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးစပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆာ႔စ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တြဲဖက္၍လည္းေကာင္း ထူးျခားေသာ အဆာေျပမုုန္႔တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုုင္သည္။.

 Profile --- Tater Drums Tater Drums

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

လတ္ဆတ္ေသာအာလူးမ်ားကို အလႊာျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အခြံခြာျခင္း၊ ေရေႏြးေဖ်ာျခင္းအဆင္႔မ်ား ျပီးသည့္ေနာက္ အလႊာတစ္ခုုခ်င္းစီ ေအးခဲေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ အာဟာရႏွင္႔ အရသာျပည့္၀ေသာ IQF Slices မ်ားရရွိသည္။ လတ္ဆတ္ေသာအားလူးမ်ားကို သိုေလွာင္ထားရန္၊ ေဆးေၾကာရန္၊ အခြံခြာရန္၊ လွီးျဖတ္ရန္ မလိုုေတာ႔ဘဲ အဆင္သင့္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ အာလူးမ်ားသည္ ရာသီအလိုုက္ ရရွိေသာအခ်ိန္ ကြာျခားႏိုုင္ေသာ္လည္း ယခုု IQF Slices ကိုုမူ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုး မျပတ္မလပ္ရရွိႏိုုင္သည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

IQF Slices မ်ားေၾကာင္႔ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုုပ္သမားအသံုုးျပဳရမႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ပီဇာ topping အျဖစ္ မီးဖုုတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ အာလူးသုုပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စတူးဟင္းလ်ာမ်ားတြင္လည္း ေကာင္း၊ gratins မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသံုုးျပဳႏိုုင္သကဲ႔သိုု႔ အာလူးေထာင္းျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ပစၥည္း တစ္ခုုအေနျဖင့္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ IQF Slices မ်ားကိုုအသံုုးျပဳျခင္းျဖင္႔ အာဟာရျပည္႔၀ေသာ ရိုုးရွင္းသည့္ ဟင္းလ်ာတစ္ခုု ဖန္တီးႏိုုင္သကဲ့သို႔ ေခတ္မီေသာ ဟင္းလ်ာသစ္မ်ားလည္း ဖန္တီးႏိုုင္သည္။

 Profile --- IQF Slices IQF Slices

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

U.S. လတ္ဆတ္ေသာအာလူးမ်ားကဲ႔သိုု႔ပင္ အလံုုးလိုုက္ေအးခဲထားေသာ မီးဖုုတ္ရန္သင္႔ေတာ္သည့္ အာလူးမ်ားသည္ အရသာေကာင္းမြန္သည္။ ၄င္း Whole Frozen Baked Potatoes သည္ စားသံုုးသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင့္ေတာ္ရန္အတြက္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုု ထုုတ္လုုပ္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

Whole Frozen Baked Potatoes သည္ အလံုုးလိုုက္ျဖစ္ေစ၊ လွီးျဖတ္၍ျဖစ္ေစ oven (သိုု႔) Microwave တြင္အပူေပးကာ ရိုုးရွင္းေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။ ဟင္းပြဲအျဖစ္စားသံုုးႏိုုင္ သကဲ႔သိုု႔ အဆာေျပစားသံုုးရန္လည္းသင္႔ေတာ္သည္။ ၄င္း Whole Frozen Baked Potatoes ကို မိမိတိုု႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အရသာမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ စားေသာက္ဆိုုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္လည္းေကာင္း အျခားမည္သည့္အစားအစာႏွင့္မဆိုု ေရာေႏွာတြဲဖက္ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။

 Profile --- Whole Frozen Baked Potatoes Whole Frozen Baked Potatoes

ထုတ္ကုန္ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Loop/Curly Fries သည္ အာလူးေခ်ာင္းမ်ားကို စပရိန္ပံု လိမ္ထားေသာ ေအးခဲအာလူးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ ထူးျခားေသာအသြင္သ႑ာန္ေၾကာင္႔ ေစ်းပိုုေပးရေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္ထုုတ္ကုုန္အား စားသံုုးရေသာေၾကာင့္ စားသံုုးသူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားသည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

စားေသာက္ဆုိင္အမ်ားစုုတြင္ ထူးျခားေသာပုုံစံရွိသည့္ Loop/Curly Fries အာလူးမ်ားကို အေရာင္းျမႇင္႔တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ ကေလး၊ လူႀကီးမေရြး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ အရံဟင္းလ်ာတစ္ခုုလည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔သည္ ပန္းကန္ေပၚတြင္ ေနရာယူေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားတြင္ အာလူးပြဲမ်ားမ်ားပိုုထြက္ေစသည္။ အပူခ်ိန္ကိုုလည္း ၾကာၾကာထိန္းထားႏိုုင္ေသာေၾကာင္႔ အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာဆိုုင္မ်ားႏွင့္ ဟိုုတယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

 Profile --- Loop/Curly Fries Loop/Curly Fries

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Dehydro-Frozen Dices အံစာတံုုးသ႑ာန္ ပံုုသြင္းၿပီးေနာက္ ေရဓာတ္ထုုတ္ၿပီးသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေအးခဲထားေသာ အာလူးမ်ားျဖစ္သည္။ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုုေလွာင္ေရးတိုု႔အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပသည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

Dehydro-Frozen Dices ကို လတ္ဆတ္ေသာ အာလူးတံုုးမ်ားကဲ႔သိုု႔ပင္ စြပ္ျပဳတ္၊ ဟင္းရည္၊ စတူး၊ အႏွစ္ပါေသာဟင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သုုပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းခ်က္ျပဳတ္ႏိုုင္သည္။

 Profile --- Dehydro-Frozen Dices Dehydro-Frozen Dices

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Frozen Wedges သည္ ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ ထူထဲေသာ အာလူးတံုုးမ်ားေၾကာင့္ စားသံုုးသူသည္ အာလူး၏အရသာကိုု ပီျပင္စြာခံစားႏိုုင္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

အိမ္တိုုင္ရာေရာက္ပိုု႔ေဆာင္မႈ၊ အခန္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ drive-through ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအရ အသားကင္ႏွင့္ အသားညပ္ေပါင္မုုန္႔မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရန္ Frozen Wedges ကိုု အသံုုးမ်ားၾကသည္။ ပီဇာ topping အျဖစ္ ႏွင္႔ အျခားအစားအေသာက္မ်ားအတြက္ topping ျပဳလုုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။

 Profile --- Frozen Wedges Frozen Wedges

ထုတ္ကုန္ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

IQF Dices ကို မေအးခဲမီ အံစာတံုုးသ႑ာန္အတံုုးငယ္မ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ႀကိဳတင္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ IQF နည္းပညာျဖင့္ ေအးခဲထားေသာ အျခားအာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ IQF Dices မ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရရွိႏိုုင္ျပီး အလုုပ္မ်ားေသာ မီးဖိုုေခ်ာင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုုန္သက္သာေစသည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

IQF Dices မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုုပ္႐ႈပ္သက္သာေစသည္။ စတူးဟင္းမ်ား၊ စြပ္ျပဳတ္မ်ား၊ gratins ႏွင္႔ အျခားအာလူးဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။

 Profile --- IQF Dices IQF Dices

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Frozen Straight Cut Fries မ်ားသည္ အရသာႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းထားႏိုုင္ရန္အတြက္ အလႊာထပ္အုုပ္ထားေသာ Frozen Straight Cut Fries ႏွင္႔ ရသာမႈန္႔မ်ားပါ၀င္သည္႔ Frozen Straight Cut Fries စသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည္။ Frozen Straight Cut Fries တစ္ပံုုးလွ်င္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ပြဲမ်ားမ်ား ထြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးျမင္႔ Frozen Straight Cut Fries ကိုု ေရြးခ်ယ္သင္႔သည္။ “ Extra Long” သိုု႔ “Extra Long Fancy” စသည့္ အာလူးေခ်ာင္းအမ်ိဳးအစားကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ USDA ၏ အဆင့္ (A) ရရွိထားေသာ Extra Long Fancy အာလူးေခ်ာင္းအေၾကာင္းကိုု ဖတ္ရႈလိုုပါက ႏွိပ္ရန္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားႏွင္႔ အသင့္စား စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားတြင္ အသားညွပ္ေပါင္မုုန္႔မ်ားအတြက္ အရံအေနျဖင္႔ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းတတ္ၾကသည္။ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ား ပူေနခ်ိန္တြင္ ဆားအနည္းငယ္ျဖဴးကာ စားသံုုးျခင္းျဖင္႔ အေကာင္းဆံုုးအရသာကိုု ရရွိႏိုုင္သည္။

 Profile --- Frozen Straight Cut Fries Frozen Straight Cut Fries

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Half shells အာလူးမ်ားသည္ မည္သည့္ခ်က္ျပဳတ္နည္းႏွင္႔မဆိုု လိုုက္ဖက္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ မီးဖုုတ္ထားကာ ျပန္လည္ေအးခဲထားေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔သည္ အရြယ္အစားတူညီေသာေၾကာင္႔ ဟင္းပြဲ၏အရြယ္အစား ထိန္းညိႇရျခင္းကို လြယ္ကူေစသည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

Half Shells အာလူးမ်ားကို အျခားအရသာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ဟင္းပြဲအေနျဖင့္လည္းေကာင္း စားသံုုးႏိုုင္သည္။ အခြံသ႑ာန္ျပဳလုုပ္ထားျပီး အလည္တြင္ ခ်ဳိင့္ခြက္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းခ်ိဳင့္ခြက္ထဲတြင္ ခ်ိစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသီးအရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ အသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုု႔ကို ထည့္သြင္းစားသံုုးႏိုုင္သည္။ မိသားစုုမ်ားစားသံုုးမႈမ်ားေသာ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားအတြက္ အဆာေျပ (သိုု႔) အရံဟင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထူးျခားေသာ ခ်ိဳင့္ခြက္ပါေသာသ႑ာန္၏ အားသာခ်က္၊ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည္႔သြင္းစားသံုုးႏိုုင္ေသာ အားသာခ်က္တိုု႔ေၾကာင္႔ ထူးျခားေသာဟင္းပြဲမ်ားဖန္တီးႏိုုင္ျပီး စားေသာက္ဆိုုင္မီနူးတြင္ အမ်ားႏွင္႔မတူသည့္ ဟင္းပြဲတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ထည္႔သြင္းႏိုုင္သည္။

 Profile --- Frozen Half Shells Frozen Half Shells

ထုတ္ကုန္ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

IQF Shreds မ်ားသည္ အခြံခြာ၊ ေရေႏြးေဖ်ာကာ ျခစ္ထားေသာအာလူးအဖတ္ေလးမ်ားကိုု Individually quick frozen (IQF) နည္းပညာျဖင္႔ ေအးခဲေစရန္ျပဳလုုပ္ထားေသာ IQF Shreds ျဖစ္သည္။ ၄င္း IQF Shreds မ်ားကိုုအသံုုးျပဳျခင္းျဖင္႔ မီးဖိုုေခ်ာင္၏ အလုုပ္သမားအခ်ိန္၊ အလုုပ္သမားခမ်ားကိုု ေလ်ာ႔က်ေစသည္။ ပိုုမိုုအဆင္ေျပသည္႔အခ်က္တစ္ခုုမွာ IQF Shreds မ်ားကို အခဲေပ်ာ္ေအာင္လုုပ္စရာမလိုုဘဲ ေအးခဲေနသည္႔အတိုုင္းအသံုုးျပဳႏိုုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

IQF Shreds မ်ားအား hash browns ကဲ႔သိုု႔မီးကင္ျခင္း (သိုု႔) အေၾကာ္ေၾကာ္ျခင္း၊ ဟင္းအႏွစ္ျဖင္႔ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၊ အသုုပ္သုုပ္ျခင္း၊ စတူးျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စြပ္ျပဳတ္ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ပီဇာ topping အျဖစ္ မီးဖုုတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုုင္သည္။

 Profile --- IQF Shreds IQF Shreds

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Crinkle Cut Fries အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မႀကိဳက္ေသာသူရွိပါလား။ အတြန္႔ေလးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ပံုသြင္းထားေသာ အာလူးေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအာလူးအရသာႏွင္႔ ေရလိႈင္းသ႑ာန္ အာလူးသားတိုု႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ေရပန္းစားေသာ ေအးခဲအာလူး အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

ထူးျခားေသာပံုုသ႑ာန္ရွိသည့္ Crinkle Cut Fries သည္ ေဆာ႔စ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ တိုု႔စားရန္ လြန္စြာလိုုက္ဖက္သည္။ ဘီယာႏွင့္ တြဲဖက္စားေသာ အျမည္းအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ ဘီယာဆိုုင္ငယ္မ်ားတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားလာသည္။ လိႈင္းတြန္႔မ်ားသည္ အာလူးေခ်ာင္းတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင္႔ ႂကြပ္ရြေသာ အာလူးသားကိုုရႏိုုင္သည္။ USDA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေက်ာ္လြန္ကာ သာမာန္အာလူးေခ်ာင္းမ်ားထက္ Crinkle Cut Fries မ်ားက အာလူးပြဲျပင္ဆင္မႈႏွင့္ အျမတ္ပိုုမိုုရရွိႏိုုင္မႈမ်ားတြင္ ပိုုမိုုသာလြန္လ်က္ရွိသည္။

 Profile --- Crinkle Cut Fries Crinkle Cut Fries

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Frozen Mashed Potatoes သည္ ေဆးေၾကာရန္၊ အခြံႏြာရန္၊ လွီးရန္၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင္႔ ေထာင္းရန္ မလိုုအပ္ေသာ ကရိကထနည္းသည့္ အာလူးေထာင္းျဖစ္သည္။ အာဟာရမ်ား ျပည့္၀စြာပါ၀င္ျပီး ဟင္းပြဲအတြဲအစပ္မ်ားအတြက္ အရံဟင္းအျဖစ္အထူးသင့္ေတာ္သည္။ ပမာဏနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ခ်က္ျပဳတ္ရသည္မွာ ျမန္ဆန္လြယ္ကူသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

အျခားအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ျဖစ္ေစ၊ ရသာမႈန္႔မ်ားထည္႔၍ျဖစ္ေစ မိမိစိတ္တိုုင္းက် ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေသာေၾကာင္႔ ကန္တင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရံုုမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ အသုုပ္သုုပ္ရန္၊ စြပ္ျပဳတ္လုုပ္ရန္၊ အဓိကဟင္းလ်ာျပဳလုုပ္ရန္တိုု႔အျပင္ မီးဖုုတ္သည့္ အစားအေသာက္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း အရသာရွိစြာ ဟင္းလ်ာသစ္အျဖစ္ ဖန္တီးခ်က္ျပဳတ္ ႏိုုင္ေသာေၾကာင္႔ မည္သည့္မီးဖိုုေခ်ာင္သံုုးအတြက္မဆိုု လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေသာ Frozen Mashed Potatoes အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အာလူးေထာင္းျဖင့္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားကိုုၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

 Profile --- Frozen Mashed Potatoes Frozen Mashed Potatoes

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

ထိုုအာလူးမ်ားကိုု criss-cut fries, waffle fries, lattice fries (သိုု႔) basket weave fries စသည္ျဖင္႔ ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး ၄င္းအာလူးမ်ားသည္ အျပားထူျပီး ဇကာကြက္ပံုုသ႑ာန္ရွိေသာ ေအးခဲအာလူးျပားမ်ားျဖစ္သည္။ တမူထူးျခားေသာ ထုုတ္ကုုန္ဖန္တီးရန္အတြက္ ဇကာေပါက္အာလူးမ်ားကို ရသာမႈန္႔ထည္႔ၿပီးေသာ အာလူးျပားကိုုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလႊာအုုပ္ထားၿပီး အာလူးျပားကိုုေသာ္လည္းေကာင္း မွာယူႏိုုင္သည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

ေ၀ဖာကဲ့သိုု႔ပံုုစံရွိၿပီး အျပားထူေသာေၾကာင္႔ ဇကာေပါက္အာလူးမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ကိုု ၾကာၾကာထိန္းထားႏိုုင္ျပီး မ်ားမ်ားထည့္ရန္မလိုုဘဲ ပန္းကန္ေပၚတြင္ေနရာယူေသာေၾကာင္႔ ပြဲမ်ားမ်ား ပိုုထြက္ေစသည္။ အဆာေျပအတြက္စားသံုုးရန္ အလြန္သင္႔ေတာ္သည္။ ဇကာေပါက္ပံုုစံသည္ ၄င္းအာလူးျပားမ်ားကို မည္သည့္ ရသာမႈန္႔၊ မည္သည့္ ေဆာ့စ္ႏွင့္မဆိုု လိုုက္ဖက္ေစသည္။ အာလူးျပားထူေသာေၾကာင္႔ ဆန္းသစ္ေသာဟင္းလ်ာမ်ားအတြက္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္း တစ္ခုုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းခ်က္ျပဳတ္ႏိုုင္သည္။

 Profile --- Lattice/Basket Weave Cuts Lattice/Basket Weave Cuts

ေဖာ္ျပခ်က္အညြန္း

IQF Shreds မ်ားသည္ အခြံခြာ၊ ေရေႏြးေဖ်ာကာ ျခစ္ထားေသာအာလူးအဖတ္ေလးမ်ားကိုု Individually quick frozen (IQF) နည္းပညာျဖင္႔ ေအးခဲေစရန္ျပဳလုုပ္ထားေသာ IQF Shreds ျဖစ္သည္။ ၄င္း IQF Shreds မ်ားကိုုအသံုုးျပဳျခင္းျဖင္႔ မီးဖိုုေခ်ာင္၏ အလုုပ္သမားအခ်ိန္၊ အလုုပ္သမားခမ်ားကိုု ေလ်ာ႔က်ေစသည္။ ပိုုမိုုအဆင္ေျပသည္႔အခ်က္တစ္ခုုမွာ IQF Shreds မ်ားကို အခဲေပ်ာ္ေအာင္လုုပ္စရာမလိုုဘဲ ေအးခဲေနသည္႔အတိုုင္းအသံုုးျပဳႏိုုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

IQF Shreds မ်ားအား hash browns ကဲ႔သိုု႔မီးကင္ျခင္း (သိုု႔) အေၾကာ္ေၾကာ္ျခင္း၊ ဟင္းအႏွစ္ျဖင္႔ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၊ အသုုပ္သုုပ္ျခင္း၊ စတူးျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စြပ္ျပဳတ္ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ပီဇာ topping အျဖစ္ မီးဖုုတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုုင္သည္။

 Profile --- IQF Hash Brown Patties IQF Hash Brown Patties