Potato Products

U.S. ေရထုတ္ထားေသာ အာလူးမ်ား

U.S. အရည္အေသြးျမင့္ ေရထုတ္အာလူးမ်ားကို ဝယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ေရကိုသာ ဖယ္ထုတ္ထားသည့္ အာလူးအစစ္မ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ U.S. ေရဓါတ္ထုတ္အာလူးမ်ားသည္ အရသာစံု၊ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး စြယ္စံုသံုးအာလူးမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပေစေသာ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စြပ္ျပဳတ္ႏွင့္ အသုတ္မ်ားမွသည္ အဓိကဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိပြဲမ်ားအထိ အစားအစာအားလံုးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုမႈအရိွဆံုး ပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ U.S. မွ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္ Potatoes USA မွ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းအကူအညီမ်ား၊ ထုတ္ကုန္နမူနာမ်ားႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအကူအညီမ်ားကိုလည္း ေပးစြမ္းပါသည္။

 • အရည္အေသြး

  အာလူးအစစ္ အရသာအစစ္ျဖစ္သည္။

  U.S. အရည္အေသြးသည္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရိွ မ်ဳိးဆက္မ်ားမွေန၍ အရသာျပည့္ဝၿပီး အစဥ္မျပတ္ရႏိုင္ေသာ အာလူးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ စိုက္ခင္းမ်ားမွ လာသည္။ U.S. ေရဓါတ္ထုတ္ထားေသာ အာလူးမ်ားသည္ ႏို႔ႏွစ္ျဖဴေရာင္ အသားရိွေသာ Russet အာလူးမ်ားကို ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာလူးပင္မ်ားကို အဆင့္အျမင့္ဆံုး နည္းပညာမ်ားသံုး၍ ေရဓါတ္ထုတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရျပန္ထည့္သြင္းထားရာတြင္လည္း မူလသဘာဝအတိုင္း လတ္ဆတ္ေသာ အာလူး၏ အေရာင္အဆင္းႏွင့္ အရသာကို ရရိွႏိုင္သည္။ U.S. အာလူးပင္အားလံုးသည္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဆက္မျပတ္ေစရန္၊ လံုျခံဳမႈရိွေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ ရိွေစရန္ တင္းက်ပ္ေသာ အစိုးရစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရသည္။

 • အျမတ္ရႏိုင္စြမ္း

  U.S. ေရဓါတ္ထုတ္အာလူးမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကို သက္သာေစသည္။

  ေဆးစရာ၊ အခြံႏႊာစရာႏွင့္ ျပဳတ္စရာ မလိုေပ။ U.S. ေရဓါတ္ထုတ္အာလူးမ်ားသံုးျခင္းျဖင့္ စြယ္စံုသံုး ပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္စရာအနည္းဆံုးႏွင့္ သင့္လက္တကမ္းမွာ ရႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤ အဆင္ေျပလွေသာ ပါဝင္ပစၥည္းကို လြယ္ကူစြာသိမ္းဆည္းႏိုင္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အသံုးျပဳရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ အထုပ္မွထုတ္၍ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေရထည့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆာ့စ္မ်ားႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ထုတ္ကုန္အေျခာက္တြင္ လြယ္ကူစြာ ေရာထည့္ႏိုင္သည္။ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ အာလူးမ်ားကိုလည္း ေအာက္ခံအေနႏွင့္သံုးၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ေရထုတ္အာလူးမ်ားသည္ တင္ပို႔ရန္ အဆင္ေျပလြယ္ကူသည္။ ေရထုတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ တစ္ကီလိုသည္ ေရျပန္ထည့္လွ်င္ ငါးကီလိုနီးပါး ရႏိုင္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အထိ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ အခ်က္ကလည္း အေလ့အလြင့္ျဖစ္မႈကို နည္းပါးေစၿပီး လက္က်န္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လြယ္ကူေစသည္။

 • အမ်ဳိးစံုလင္မႈ

  U.S. အာလူးလုပ္ငန္းသည္ ေရထုတ္ထားေသာ အာလူးထုတ္ကုန္ အမ်ဳိးအစား ေျမာက္မ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။ အခ်ဳိ႕ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အာလူး dices, slices, shreds, flakes, granules ႏွင့္ flour မ်ားကဲ့သို႔ပင္ စြယ္စံုသံုးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အသင့္စားဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မုန္႔တိုက္မ်ားႏွင့္ အဆာေျပမုန္႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ သံုးလ်က္ရိွသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သံုးႏိုင္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ အရသာ၊ အာဟာရ၊ အေရာင္အဆင္းႏွင့္ မုန္႔ထြက္ႏႈန္း တိုးေစျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕အဝက္သာ ရိွေသးသည္။

  U.S. ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေရထုတ္အာလူးကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူသူ၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အေသးစိတ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္သည္။ သြင္းကုန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ သဟဇာတျဖစ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ရႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

အာလူးဂ်ံဳသည္ အာလူးအား ခ်က္ျပဳတ္၊ အေျခာက္လွန္းျပီး အမႈန္႔ျပဳလုုပ္ထားေသာ အျခားဆိုုးေဆးမ်ားမပါ၀င္သည္႔ အာလူးမႈန္႔ျဖစ္သည္။ Granular flour သည္ 40 mesh (သိုု႔) 420 micron စီစစ္ေရးကိုုျဖတ္ေက်ာ္ရျပီး Fine Flour သည္ 80 mesh (သိုု႔) 177 micron စီစစ္ေရးအား ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ၄င္း potato flakes မ်ားသည္ တူသေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း Fine flour သည္ ေရႏွင္႔ထိပါက ေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေစျပီး အျခားဂ်ံဳမႈန္႔မ်ားတာရွည္ခံေစရန္အတြက္ ပမာဏအနည္းငယ္ ထည္႔သံုုးေလ႔ရွိၾကသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

Granular ႏွင္႔ fine potato flour မ်ားသည္ ဟင္းအႏွစ္မ်ားအား ေစးျပစ္ေစရန္အတြက္ႏွင္႔ အႏွစ္ကပ္၍ေၾကာ္ရေသာ အေၾကာ္မ်ားတြင္အသံုုးျပဳၾကသည္။ ဘီစကစ္၊ ပန္ကိတ္၊ breads၊ muffins ႏွင္႔ ကြတ္ကီးမ်ားတြင္ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာမုုန္႔သားရရွိေစရန္အတြက္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ အာလူးဂ်ံဳသည္၄င္းတစ္ခုုတည္းအသံုုးျပဳရန္အတြက္ (gruelကဲ႔သိုု႔ျပဳလုုပ္ရန္မွလြဲ၍) မဟုုတ္ဘဲ အျခားအစားအေသာက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္ခုုအျဖစ္ ထည္႔သြင္းအသံုုးျပဳမည္ဆိုုမွသာလွ်င္ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည္႔ေပးရန္လိုုသည္။ အာလူးေထာင္းျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ မသင္႔ေလ်ာ္ေပ။ .

 Profile --- Granular & Fine Flour Granular & Fine Flour

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

စက္ရံုုမ်ားတြင္အသံုုးျပဳရန္ႏွင္႔ စားေသာက္ကုုန္လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုုးျပဳရန္အတြက္ ေရဓာတ္ ထုုတ္ထားေသာ အာလူး slides,dices ႏွင္႔ shreds မ်ားအား ၾကာရွည္ခံအာလူးထုုတ္လုုပ္သူမ်ားမွ ထုုတ္လုုပ္ၾကသည္။ လြယ္ကူသက္သာမႈေၾကာင္႔ ေရပန္းစားသည္။ အာလူးအား ေဆးေၾကာရန္၊ အခြံခြာရန္၊ လွီးရန္၊ အတံုုးတံုုးရန္ႏွင္႔ ျခစ္ရန္မလိုုဘဲ စားသံုုးသူအား လတ္ဆတ္ေသာအရသာႏွင္႔ အာဟာရျပည္႔ေသာ အာလူးဟင္းလ်ာမ်ား တည္ခင္းႏိုုင္သည္။ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းလိုုက္ သည္ႏွင္႔ လတ္ဆက္ေသာအာလူးမ်ားကဲ႔သိုု႔ပင္ က်စ္ေသာအာလူးသားကိုု ရရွိသည္။ ၄င္းအာလူး တံုုးမ်ားတြင္ မွတ္မိလြယ္ေသာအရည္အေသြး၊ အရသာႏွင္႔ အာလူးသားတိုု႔ရွိေသာေၾကာင္႔ စားသံုုးသူမ်ား၏ အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုုး အာလူးအမ်ိဳးအစားတြင္ တစ္ခုုအပါအ၀င္ျဖစ္ေနသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

၄င္းအာလူးမ်ားအား စြပ္ျပဳတ္၊ စတူး၊ အာလူးသုုပ္၊ hash browns၊ casseroles ႏွင္႔ gratin စသည္႔ မည္သည္႔အာလူးဟင္းလ်ာမ်ားတြင္မဆိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ အစားအေသာက္ထုုတ္ကုုန္ ထုုတ္လုုပ္သူ မ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔၏ၾကာရွည္ခံစည္သြပ္ဘူး၊ စြပ္ျပဳတ္ႏွင္႔ စတူးဟင္းဘူးမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳ ရန္ႏွင္႔ အဆာေျပမုုန္႔မ်ားျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ၄င္းအာလူးမ်ားအားအသံုုးျပဳႏိုုင္မည္႔ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကိုု ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ .

 Profile --- Slices / Dices / Shreds Slices / Dices / Shreds

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Standard potato flakes မ်ားသည္ လူသိမ်ားၿပီး အသံုုးမ်ားေသာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ U.S. အာလူးမ်ားမွ ထုုတ္လုုပ္ထားၿပီး အာလူးသားမွာ အျဖဴေရာင္ရွိကာ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္လိုုက္ပါက အာလူးေထာင္းကဲ့သိုု႔ ေျခာက္ေသြ႔ကာ ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး အရသာရွိေစသည္။ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၄င္းအာလူးကို ဦးစားေပးအသံုုးျပဳသင့္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ - ဘက္စံုုသံုုးပါ၀င္ပစၥည္းအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုုန္႔ဖုုတ္ျခင္းႏွင္႔ အျခားအစားအေသာက္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေသာ္လည္ေကာင္း အသံုုးျပဳသင္႔သည္။ Standard Flakes မ်ားအား အရြယ္မ်ိဳးစံုုရရွိသည္အထိ ႀကိတ္ႏိုုင္သည္။ Finer grinds ကဲ႔သိုု႔ အမႈန္႔ျဖစ္သည္အထိႀကိတ္ႏိုုင္သည္။ Fine ground flakes မ်ားသည္ အာလူးေထာင္းျပဳလုုပ္ရန္ မသင္႔ေတာ္ေပ။ သိုု႔ေသာ္ အစားအေသာက္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ မုုန္႔ဖုုတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္႔ေတာ္သည္။

အသံုုးျပဳသင့္ေသာေနရာမ်ား

Standard Flakes ကို အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ Standard flakes မ်ားကို အရသာရွိေသာ Mashed potato ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ အာလူးေထာင္းမ်ားကို မူလအရသာအတိုုင္း တည္ခင္းႏိုုင္သကဲ႔သိုု႔ မိမိတိုု႔ေဒသအရသာမ်ား ရရွိေစရန္ အသား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားျဖင့္ ေရာ၍လည္းေကာင္း၊ curry, laksa (သိုု႔) miso စသည့္ ေဆာ႔စ္မ်ားႏွင္႔ တြဲဖက္၍လည္းေကာင္း စားသံုုးႏိုုင္သည္။ Croquettes, bergedil, fishball စသည့္အရာမ်ား အတြက္လည္း တြက္ေျခကိုုက္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ pizza ေအာက္ခံအသားတြင္ ထည္႔သြင္းျခင္း (သိုု႔) pizza ေပၚတြင္ topping အျဖစ္ အသံုုးျပဳျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ .

 Profile --- Standard Flakes Standard Flakes

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Low peel/ low leach potato flakes မ်ားသည္ standard flakes မ်ားႏွင္႔ ဆင္တူေသာ္လည္း ထုုတ္လုုပ္ပံုုနည္းစနစ္မ်ားကြဲသည္။ ေရဓါတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းလိုုက္ေသာအခါ ေစးကပ္ေသာ အာလူးသားကိုု ရရွိေသာေၾကာင္႔ အာလူးေထာင္းျပဳလုုပ္ရန္ မသင္႔ေလ်ာ္ေပ။ အာလူးအရသာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ရန္အတြက္ အာလူးအခြံမ်ား ပါးလႊာေနေစရန္ ခြာထားသည္။ ပါးလႊာစြာ အခြံခြာထားျခင္းသည္ ေရဓာတ္ထုုတ္ထားေသာထုုတ္ကုုန္မ်ား၏ အေရာင္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစၿပီး အျဖဴဆြတ္ဆြတ္ျဖစ္မေနဘဲ အျဖဴေဖ်ာ့ေရာင္ျဖစ္ေစသည္။ low peel/ low leach flakes မ်ားသည္ ထုုပ္ပိုုးမႈႏွင္႔ တင္ပိုု႔မႈ မ်ားအတြက္ standard flakes မ်ားထက္ သာလြန္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ အာလူးဖတ္မ်ားျဖစ္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

ပံုုသြင္းထားေသာမုုန္႔မ်ား၊ အာလူးကဲ႔သိုု႔ျပဳလုုပ္ထားေသာအဆာေျပမုုန္႔မ်ားႏွင္႔ အစားအေသာက္ ထုုတ္ကုုန္မ်ားတြင္အသံုုးျပဳသည္။ ေရႏွင္႔အျခားပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေရာေႏွာလိုုက္ေသာအခါ low peel/ low leach flakes သည္ ကိုုင္တြယ္ရန္လြယ္ျပီး ပံုုသြင္းရန္လြယ္ကူေသာ က်စ္လစ္ေသာမုုန္႔ႏွစ္လံုုးအျဖစ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြတ္ကီး၊ ဘီစကစ္၊ မုုန္႔ၾကြပ္၊ pizza ျပား တိုု႔တြင္ အသားေကာင္းေစရန္၊ အာဟာရျပည္႔၀ေစရန္ႏွင္႔ အရသာျပည့္၀ေစရန္အတြက္ အသံုုးျပဳသည္။

 Profile --- Low Peel/Low Leach Potato Flakes Low Peel/Low Leach Potato Flakes

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

Potato flakes မ်ားကဲ႔သိုု႔ပင္ granules မ်ားသည္ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးရွိ အျပားျပဳလုုပ္ကာ ခ်က္ျပဳတ္ျပီး အေျခာက္လွန္းထားေသာ အာလူးမ်ားကိုုအသံုုးျပဳကာျပဳလုုပ္ထားသည္။ တင္ပိုု႔ျခင္း မ်ားအတြက္ ပိုုမိုုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ dried granular မ်ားေၾကာင္႔ တြက္ေျခကိုုက္ေစသည္။ အမႈန္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရာတြင္ အထူးေကာင္းမြန္သည္။ ဆဲလ္နံရံမ်ား ထူထဲမႈကို ျဖစ္ေစျခင္းသည္ အမႈန္ကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎ထုတ္ကုန္ကို ထုုတ္လုုပ္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားေသာ အမႈန္အာလူးမ်ား၏ အေရာင္၊ အနံ့ႏွင့္ ဖြဲ႕စပ္ပံုမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားသည္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေထာင္းထားေသာ အာလူးႏွင့္ အလြန္ပင္ ဆင္တူသည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

Standard granules မ်ားသည္ ေဆးရံုု၊ေက်ာင္း၊ ေဂဟာမ်ားႏွင္႔ အလားတူေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတိုု႔၏ တြက္ေျခကိုုက္မႈႏွင္႔ အရည္အေသြးေၾကာင္႔ အသံုုးမ်ားသည္။ standard flakes မ်ား၊ Mashed potatoes မ်ားကိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကဲ႔သိုု႔ပင္ granules မ်ားကိုုလည္း အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ စားေသာက္ကုုန္ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ ပံုုသြင္း၊အေျခာက္ခံႏွင္႔ အာလူးျခစ္သ႑ာန္ ရွိေသာ hash brown၊ ပံုုသြင္းထားေသာ အေၾကာ္မ်ား၊ အျပား၊အေခ်ာင္းႏွင္႔ မုုန္႔ၾကြပ္စေသာ အဆာေျပမုုန္႔မ်ား၊ စြပ္ျပဳတ္၊ အရသာထည္႔ျခင္း၊ အႏွစ္မ်ားေစးျပစ္ေစျခင္းႏွင္႔ ေအးခဲကုုန္မ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳသည္။

 Profile --- Standard Granules Standard Granules

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း

ၾကာရွည္ခံအာလူးထုုတ္လုုပ္သူမ်ားသည္ mashed potato mixes အမ်ိဳးအစားအမ်ားအျပား ထုုတ္လုုပ္ၾကသည္။ အာလူးအစုုအပံုုမ်ားမွျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင္႔/သိုု႔ potato flakes ႏွင္႔ granules မ်ားအား ၾကိတ္ျခင္းျဖင္႔ရရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပိုုမိုုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ အရသာမႈန္မ်ား ပါတစ္ပါတည္း ထည္႔သြင္းထားေပးတတ္သည္။ ၄င္းအာလူးမႈန္႔မ်ားအားျဖင္႔ လတ္ဆတ္ေသာ အာလူးေထာင္းမ်ားအား အခ်ိန္တိုုအတြင္းရရွိႏိုုင္သည္။

အသံုုးျပဳသင္႔ေသာေနရာမ်ား

Mashed potato mixes မ်ားသည္ အထူးလြယ္ကူသက္သာသည္။ ၄င္း mashed potato mixes မ်ားအား ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ လက္ကားအေရာင္းဆိုုင္မ်ား၊ ဟင္းခ်က္သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုုင္သည္။ အသုုပ္မ်ား၊ အရံဟင္းမွ အဓိကဟင္းလ်ာ၊ စြပ္ျပဳတ္ႏွင္႔ မုုန္႔ဖုုတ္အစားအေသာက္မ်ား၊ အစာသြပ္ျခင္း (သိုု႔) အေပၚမွျဖဴး၍အသံုုးျပဳရန္အထိ မည္သည္႔ နည္းစနစ္တြင္မဆိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ မီးဖုုတ္ထားေသာမုုန္႔မ်ားတြင္ standard flaskes မ်ားသည္ အရသာႏွင္႔အာဟာရျဖည္႔တင္းေပး ျခင္း၊ စင္ေပၚတြင္ၾကာၾကာအထားခံျခင္းႏွင္႔ စားသံုုးေသာအခါ ႏူးညံ႔ေသာမုုန္႔သားကိုုျဖစ္ေစသည္။ gluten ပါ၀င္မႈလည္းမရွိေပ။ Regular and finer grinds မ်ားသည္ အႏွစ္မ်ား၊ ေဆာ႔မ်ားႏွင္႔ စတူးမ်ား ေစးျပစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ငါး၊အသားႏွင္႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား breadလုုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသားႏွင္႔ငါးစားေသာက္ကုုန္မ်ားတြဲဖက္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တိရိစၦာန္ အစားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။ အာလူးေထာင္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားအားေလ႔လာရန္

 Profile --- Mashed Potato Mixes Mashed Potato Mixes