U.S. Potato Industry

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းနာမ်ား

U.S. အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားတြင္ ကမာၻေပၚ၌အေကာင္းဆံုုးဟုု ေခၚဆိုုႏိုင္ေသာ အာလူးမ်ားစိုုက္ ပ်ိဳးရန္အတြက္ ၾကြယ္၀ေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိၾကသည္။ ေအာက္ပါ နည္းနာမ်ားေၾကာင္႔ အရည္အေသြးျပည္႔အာလူးမ်ားရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

 • ကမာၻအဆင့္မီ အာလူး မ်ဳိးထုုတ္လုုပ္ျခင္းအစီအစဥ္
 • ေျမဆီလႊာႏွင္႔ သီးႏွံစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • အရည္အေသြးျမင့္ အာလူးမ်ဳိးဥ
 • အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ရန္ မ်ားျပားျခင္း
 • တိက်ေသာေရေပးေ၀မႈစနစ္
 • စံႏႈန္းျပည္႔စိုုက္ပ်ိဳးေရး၀န္းက်င္
 • ဂရုတစိုက္ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင္႔ သိုုေလွာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
Growing Practices Tractor

ကမာၻအဆင့္မီ အာလူး မ်ဳိးထုုတ္လုုပ္ျခင္းအစီအစဥ္

ႏိုုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အာလူးထုုတ္လုုပ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ United States Department of Agriculture (USDA) မွ လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးသုုေတသနအဖြဲ႔သည္ ထိပ္တန္း တကၠသိုုလ္မ်ား၏ သုေတသနျပဳသူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုုးမႊားမ်ားျဖစ္ပြားမႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင္႔ အာလူး၏အရည္အေသြး၊ အာဟာရမ်ား အျမင္႔ဆံုုးရရွိႏိုုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။ အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားေရာစပ္စိုုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္႔ မ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားရရွိရန္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။

အရည္အေသြးျမင့္ အာလူးမ်ဳိးဥ

ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္စိုုက္ပ်ိဳးေသာ U.S. အာလူးမ်ားကိုု အရည္အေသြးျမင့္ အာလူးမ်ဳိးဥမ်ားျဖင္႔ စိုုက္ပ်ိဳးသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ အာလူးမ်ဳိးဥဟုု သတ္မွတ္ျခင္းခံရရန္အတြက္ USDA မွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ စစ္ေဆးခံရျပီး အရည္အေသြးကိုုက္ညီမႈ ရွိမွသာလွ်င္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဥထုုတ္လုုပ္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကိုုက္ညီရန္ လုုပ္ေဆာင္ရသည္။

 • မ်ဳိးဥကို ေရာဂါပိုးမႊားျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်မရိွေစရန္ သန္႔စင္ထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္မ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ မ်ဳိးခံပင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မ်ဳိးပြားသည္။.
 • ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္သွ်ဴးေမြးျမဴထုတ္ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွ ရာႏႈန္းျပည့္ရယူၿပီး ေရာဂါစမ္းသပ္မႈကို ခံႏိုင္ရည္သုညျဖင့္ တေျပးညီစမ္းသပ္သည္။ .
 • အကန္႔အသတ္ထားေသာ မ်ဳိးဆက္စနစ္သည္ ေရာဂါပြားမ်ားလာမႈကို ကန္႔သတ္ေပးၿပီး တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီအလိုက္ သန္႔စင္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ ယခုစနစ္အရ ယူအက္စ္မ်ဳိးဥ အသုတ္တစ္သုတ္ကို ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလည္ပတ္မႈထဲတြင္ ၅ ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး မထားေခ်။
 • ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သိုေလွာင္႐ံုစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးစစ္ေဆးမႈမ်ားနဲ႔ တင္ပို႔မည့္ေနရာစစ္ေဆးမႈစသည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအပါအဝင္၊ ေရသန္႔စင္ေရးစနစ္နဲ႔ မ်ဳိးဥကို ၾကာရွည္ခံထားျခင္းတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရသည္။

အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ရန္မ်ားျပားျခင္း

အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ အာလူးမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ခန္႔စိုုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိျပီး အမ်ားစုုအား စားသံုုးရန္ ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံျပဳလုုပ္ရာတြင္ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေစရန္သုေတသနမ်ား ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စံႏႈန္းျပည္႔စိုုက္ပ်ိဳးေရး၀န္းက်င္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးေသာေဒသမ်ားတြင္ ျပည့္၀ေသာေျမဆီလႊာႏွင္႔ အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးရန္ အထူးသင္႔ေတာ္ေသာ ရာသီဥတုုတိုု႔ရွိသည္။ ေႏြရာသီေန႔ပိုုင္းမ်ားသည္ ပူျပင္းရွည္လ်ားျပီး ညဖက္မ်ားတြင္ ေအးေသာရာသီဥတုုသည္ အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးရန္သင္႔ေတာ္သည္။ ေအးခဲေသာ ေဆာင္းညရွည္မ်ားသည္ ပိုုးမႊားမ်ားႏွင္႔သီးႏွံေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေစမႈကိုု ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထိုုအခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ အေမရိကန္ရွိအာလူးစိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔အာလူးမ်ားအတြက္ ပိုုးသတ္ေဆးႏွင္႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အသံုုးျပဳမႈကိုုေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ျပီး အႏၱရာယ္ကင္းသည္႔ အာလူးမ်ားကိုု စိုုက္ပ်ိဳးႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမဆီလႊာႏွင့္သီးႏွံစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ စိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမႈကိုု အထူးဂရုုျပဳၾကသည္။ ေျမေနရာတစ္ခုုတြင္ ၃-၅ႏွစ္အၾကာမွ တစ္ၾကိမ္ စိုုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္႔ အာလူးကို အလွည့္က် စိုုက္ပ်ိဳးသည္။ ထိုုသိုု႔စိုုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သီးႏွံေကာင္းမြန္မႈႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာလယ္ေျမရရွိႏိုုင္ရန္ ေသခ်ာေစသည္။ စိုုက္ပ်ိဳးေရးရာသီအစတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳ စိုုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ ၄င္းတိုု႔လယ္ရွိ ေျမဆီလႊာအာဟာရျပည့္စံုုမႈ ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးၾကသည္။ Global Positioning Systems (GPS) သည္ လယ္ေျမအားစစ္ေဆးျပီး ေျမၾသဇာလိုုအပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင္႔ မလိုုအပ္ေသာေနရာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပသည္။ အာလူးစတင္စိုုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္လည္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔၊ ေျမဆီလႊာအစိုုဓာတ္ရရွိမႈအဆင္႔၊ ေျမသားႏွင္႔သၾကားဓာတ္ပါ၀င္မႈ စသည္တိုု႔ကိုု ေစာင္႔ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။

တိက်ေသာေရေပးေ၀မႈစနစ္

တိက်ေသာေရေပးေ၀မႈျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုုးေပၚကိရိယာမ်ားျဖင္႔ ေျမဆီလႊာရွိ ေရဓာတ္ပါ၀င္မႈႏွင္႔ ေရေငြ႔ပ်ံမႈႏႈန္းကိုုတိုုင္းတာသည္။ ေရဓာတ္လိုုသေလာက္ရရွိႏိုုင္ရန္အတြက္ ေရေပးေ၀မႈစနစ္တြင္ GPS နည္းပညာကိုုအသံုုးျပဳသည္။ လယ္သမားမ်ား ေရေပးေ၀မႈစနစ္ ကိုျမွင္႔တင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာအျဖစ္ ရာသီဥတုုအားေစာင့္ၾကည့္သည္႔စနစ္ ကိုုအသံုုးျပဳသည္။

ဂရုတစိုက္ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင္႔ သိုုေလွာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အာလူးမ်ား၏ပံုုသ႑ာန္ကိုုသာ ဂရုုျပဳရမည္မဟုုတ္ဘဲ အာလူးတြင္ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္သည္ သိုေလွာင္မႈႏွင္႔ ၾကာရွည္ခံျပဳလုုပ္မႈအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ အဆင္႔တြင္ ရွိ၊မရွိကိုုပါ ဂရုုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အာလူးစိုုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ အာလူးမ်ားရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ စစ္ေဆးခ်ိန္ႏွင္႔ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ခ်ိန္မ်ားတြက္ အေလအလြင္႔နည္းေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုုးေပၚ ကိရိယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံၾကသည္။ သီးႏွံမ်ားသည္ USDA ေအဂ်င္စီမ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္းကိုုခံရသည္။ ထိုု႔ေနာက္မွ ၾကာရွည္ခံျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ (သိုု႔) အရည္အေသြးႏွင္႔ အာဟာရဓာတ္မ်ား အေကာင္းဆံုုးရွိေနေစရန္ ရာသီဥတုု အလိုုက္သိုုေလွာင္ရန္စီစဥ္ထားေသာေနရာမ်ားသိုု႔ ပိုု႔ေဆာင္ၾကသည္။